اداره امور دیده بانی

تعداد پرسنل:

۳۳ نفر کارشناس،۶ نفر فوق دیپلم،۵ نفر دیپلم،۵ نفر دانشجو

مهمترین فعالیتهای این بخش عبارت است از:

اداره امور دیده بانی استان بطور کلی مسئولیت کنترل و کیفیت بر شبکه ایستگاه هواشناسی هر استان را بر عهده داشته که این مسئولیت اعم از:

۱- جمع آوری – ارسال و بررسی داده های هواشناسی

۲- نحوه انجام کشیک کارکنان بر اساس نحوه کار هر ایستگاه ( ۱۲ یا ۲۴ ساعته)

۳- بازدید از ایستگاه ها و ادوات فنی آن

۴-گزارش نحوه کار ایستگاه ها و ادوات آن به اداره کل شبکه سازمان

۵- ارسال آمار و اطلاعات ایستگاه ها به اداره کل خدمات ماشینی سازمان و اداره سیستم های پایه

۶-  تهیه آمار و اطلاعات برای ادارات پیش بینی و تحقیقات استان – استانداری – صدا و سیما –  ستاد حوادث و مراکز مختلف دیگر

۷-ارسال یک نوبت اسنت رادیو سوند در شبانه روز و ارسال داده ی لایه های مختلف جو برای شبکه و پیش بینی کشور

۸- جمع آوری آمار هفتگی کل ایستگاههای استان جهت تهیه بولتن هفتگی و ارسال استان

۹- کنترل و کیفیت کل دفاتر سینوپتیک شهرستانها در پایان هر ماه میلادی در مرکز استان

استان کرمان دارای ۱۱ ایستگاه سینوپتیک و ۲۰ ایستگاه خودکار هواشناسی ۷ ایستگاه اقلیم شناسی و ۹۰ ایستگاه بارانسنجی بوده که اطلاعات آنها از طریق خطوط Point to Point و یا خطوط تلفن ( مودم و یا برنامه PC) به مرکز دیده بانی ارسال و پس از کنترل و نظارت از طریق سیستم سوئیچ مرکزی به سازمان مرکزی ارسال و ایستگاه هایی که در زمره ایستگاه های بین المللی هستند اطلاعات آنها از طریق سازمان در بخش بین المللی قرار می گیرد .