اداره امور اداری

 1. جمع آوری و طبقه بندی و تنظیم آمار و اطلاعات پرسنلی و به هنگام نمودن آن
 2. تکمیل پرونده پرسنلی و بروز رسانی کلیه مدارک همکاران
 3. پاسخگوئی به سوالات و انجام امور پرسنل و ارباب رجوع
 4. نظارت بر حفظ و نظم انضباط کارکنان از نظر حضور و غیاب
 5. دریافت به موقع تمام ماموریتها و مرخصیها به منظور استخراج صورت وضعیت حضور کارکرد ماهیانه کارکنان
 6. انجام امور مربوط به سوابق مکاتبات و بایگانی اسناد
 7.  پیگیری امور مربوط به احکام کارکنان از جمله گروه- سنوات- تغییر پست و…
 8. ثبت و بروز رسانی مرخصی کارکنان بصورت ماهیانه و تهیه در پایان هر ۲ ماه و بروز رسانی مرخصی کلیه پرسنل در سال ۸۹
 9. پیگیری ارتقائات – تقاضاها- مکاتبات اداری و مسائل رفاهی
 10. جمع آوری و هماهنگ سازی شاخصهای عمومی و اختصاصی دستگاه و پیگیری رفع نواقص و امتیاز مربوطه
 11. پیگیری امور مربوط به بازنشستگان پیش از موعد
 12. پیگیری و پاسخ به نامه های اداری
 13. پیگیری قراردادهای اداره شامل (خرید الکترولایزر –اتوماسیون و حقوق و دستمزد –ایستگاه خودکار و…)
 14. ایجاد و تدوین بانک اطلاعاتی پرسنل
 15. تشکیل جسلات شواری اداری –پرسنلی
 16. انجام امور مربوط به سهام عدالت
 17. امور مربوط به آزمون استخدامی
 18. تکمیل نرم افزار به روز رسانی اطلاعات کارکنان

 

اداره امور مالی

 1. پیگیری و تهیه موافقت نامه ها و تخصیص جاری و عمرانی و هزینه نمودن در امور مختلف کلیه   ایستگاه های استان و سطح استان
 2. انجام امور مربوط به مناقصات مختلف از جمله ایستگاه های سینوپتیک ، خودکار ، خدماتی و پشتیبانی  و….
 3. تنظیم و ثبت کلیه اسناد مالی مربوط به حسابهای هزینه ای و تملک سرمایه ای با استفاده از نرم افزارهای مربوطه
 4. تنظیم و ثبت کلیه اسناد اعبتارات هزینه ای و تملک سرمایه ای و گزارش مربوط به آن به صورت روزانه – ماهیانه و دوره ای با استفاده از نرم افزارهای مربوطه
 5. انجام مکاتبات مالی با بانک ها و خزانه معین استان و سازمان مدیریت و برنامه ریزی
 6. اجرا نمودن دستورالعمل و بخشنامه های ارسالی به امور مالی
 7. تنظیم گزارشات خواسته شده از دیوان محاسبات – استانداری – فرمانداری و….
 8. تنظیم گزارش فیزیکی طرحهای تملک دارائی به معاونت برنامه ریزی و استانداری
 9. ارسال گزارشات فیزیکی از طریق سایت نظارت
 10. تنظیم و ثبت کلیه اسناد حقوق رسمی- پیمانی – بازنشستگان و موظفین – قرارداد کار معین و شرکت
 11. انجام کیه امور رفاهی کارکنان شامل بیمه خدمات درمانی – عمر – تکمیل درمان و تامین اجتماعی
 12. بررسی و اقدام در جهت رفع نیازهای اداره کل و ادارات تابعه
 13. تهیه و ارسال اظهار نامه بیمه خدمات درمانی
 14. تهیه و ارسال لیستها و دیسکت بیمه تامین اجتماعی
 15. تنظیم و ارسال ترازهای مالی به خزانه معین ا ستان و دیوان محاسبات هر یکماه یکبار
 16. دریافت تخصیص هزینه ای وتملک سرمایه ای
 17. ارسال درخواست وجه از خزانه
 18. پرداخت کمک هزینه های ازدواج و عائله مندی و فوت جهت کارکان رسمی و پیمانی و بازنشستگان
 19. پرداخت کمک رفاهی در قالب برنامه های مدون خدمات کشوری
 20. پرداخت حق الزحمه کلیه ایستگاههای اقلیم شناسی و بارانسنجی هر سه ماه یکبار
 21. نظارت بر پرداخت صورت وضعیتهای پیمانکاران با رعایت اصول و قوانین مربوط