ایستگاه هواشناسی اقلیم شناسی :

ایستگاههای اقلیم شناسی  آن دسته از ایستگاههای هواشناسی هشتند که دیدبانی های متغیر های جوی مانند دما، رطوبت، سمت و سرعت باد و بارش را حداقل سه نوبت در شبانه روز و با هدف انجام مطالعات اقلیمی اندازه گیری می نمایند.این ایستگاهها دو دسته هستند:

  • ایستگاههای اقلیم شناسی سنتی

فاقد ایستگاه خودکار هواشناسی بوده و دیدبانی های لازم توسط متصدی مربوطه و با استفاده از ادوات سنتی هواشناسی انجام می گیرد. این ایستگاهها در فواصل بین ایستگاههای سینوپتیک احداث شده اند و متصدی ایستگاه در ساعت های مشخص برخی از پارامترهای هواشناسی را در فرم مخصوص ثبت و در پایان هر ماه به اداره کل هواشناسی ارسال می نماید.

  • ایستگاههای اقلیم شناسی تمام خودکار

این ایستگاهها مجهز به ایستگاه خودکار هواشناسی بوده و دیدبانی، ثبت و ارسال گزارش های جوی را بدون نیاز به نفر انجام می دهد.

 

 

نوع ایستگاه

محل ایستگاه کد

مشخصات جغرافیایی

سال تأسیس
طول عرض

ارتفاع

اقلیم شناسی سنتی زیارتگاه ده سیف

۱۹۶۰۲

۳ ۴۶ ۵۷ ۱۱ ۳۲ ۳۰ ۳۵۳

۱۳۵۲

اقلیم شناسی سنتی دهنوی فتح المبین

۱۹۸۹۵

۳۴ ۴۲ ۵۷ ۴۹ ۲۰ ۲۸ ۵۵۵

۱۳۶۲

اقلیم شناسی سنتی ماکنگان

۱۹۹۲۳

۷ ۳۰ ۵۷ ۴۷ ۲۶ ۲۷ ۳۴۰

۱۳۶۲

 

 

نوع ایستگاه محل ایستگاه کد مشخصات جغرافیایی سال تأسیس سال
طول عرض ارتفاع
خودکار فرود گاه ۷۷۸۴۱ ۵۸ ۵۶ ۱۵ ۳۰ ۱۷۵۷٫۷ ۱۳۷۲ ۲۱
خودکار بردسیر ۱۹۶۶۸ ۳۴ ۵۶ ۵۷ ۲۹ ۲۰۵۰ ۱۳۸۸ ۵
خودکار فرودگاه رفسنجان ۷۷۱۷۰ ۳ ۵۶ ۱۸ ۳۰ ۱۶۰۵ ۱۳۷۰ ۲۳
خودکار بم ۷۷۸۵۴ ۲۱ ۵۸ ۶ ۲۹ ۱۰۶۶٫۹ ۱۳۸۸ ۵
خودکار فرودگاه بم ۷۷۱۷۹ ۲۷ ۵۸ ۵ ۲۹ ۹۴۰ ۱۳۸۸ ۵
خودکار ریگان ۱۹۸۵۴ ۰ ۵۹ ۳۹ ۲۸ ۶۴۰ ۱۳۹۰ ۳
خودکار فهرج ۱۹۸۰۵ ۵۳ ۵۸ ۵۷ ۲۸ ۶۴۹ ۱۳۹۰ ۳
خودکار رابر ۱۹۷۶۵ ۵۵ ۵۶ ۱۶ ۲۹ ۲۲۸۵ ۱۳۸۹ ۴
خودکار ارزوئیه ۷۷۸۶۰ ۲۲ ۵۶ ۲۶ ۲۸ ۱۰۵۵ ۱۳۸۸ ۵
خودکار میانده ۷۷۸۶۶ ۴۸ ۵۷ ۳۵ ۲۸ ۶۳۹ ۱۳۸۸ ۵
خودکار عنبر آباد ۱۹۸۶۳ ۵۱ ۵۷ ۲۹ ۲۸ ۶۱۰ ۱۳۸۷ ۶
خودکار جبالبارز ۱۹۸۱۶ ۵۳ ۵۷ ۵۴ ۲۸ ۱۹۰۰ ۱۳۸۹ ۴
خودکار ماهان ۱۹۶۵۰ ۱۴ ۵۷ ۲ ۳۰ ۱۹۱۸ ۱۳۸۹ ۴
خودکار دانشگاه باهنر ۱۹۶۳۲ ۷ ۵۷ ۱۴ ۳۰ ۱۷۷۰ ۱۳۹۰ ۳
خودکار دشت خاک ۱۹۵۵۴ ۳۳ ۵۶ ۴ ۳۱ ۲۳۰۰ ۱۳۹۰ ۳
خودکار گلباف ۹۹۵۸۳ ۴۴ ۵۷ ۵۱ ۲۹ ۱۶۶۵ ۱۳۹۰ ۳
خودکار نصر ۱۹۵۶۸ ۰ ۵۸ ۵۶ ۳۰ ۳۰۸ ۱۳۹۱ ۲
خودکار رود بار جنوب ۱۹۸۹۱ ۰ ۵۸ ۱ ۲۸ ۴۷۰ ۱۳۹۱ ۲
خودکار ساردوییه ۱۹۷۶۹ ۲۰ ۵۷ ۱۳ ۲۹ ۲۶۲۶ ۱۳۹۱ ۲
خودکار فاریاب ۱۹۸۸۸ ۱۳ ۵۷ ۵ ۲۸ ۶۴۰ ۱۳۹۱ ۲
خودکار راین ۱۹۷۱۰ ۲۶ ۵۷ ۳۵ ۲۹ ۲۲۱۷ ۱۳۹۲ ۱
خودکار راور ۱۹۵۳۳ ۴۹ ۵۶ ۱۵ ۳۱ ۱۱۹۲ ۱۳۸۹ ۴
خودکار منوجان ۱۹۹۲۳ ۲۹ ۵۷ ۲۳ ۲۷ ۳۳۰ ۱۳۹۰ ۳
خودکار کوه بنان ۱۹۵۰۴ ۱۷ ۵۶ ۲۵ ۳۱ ۲۰۰۰ ۱۳۸۹ ۴
خودکار قلعه گنج ۱۹۴۸۳ ۵۲ ۵۷ ۳۱ ۲۷ ۴۰۰ ۱۳۹۰ ۳
خودکار کهنوج ۷۷۸۷۷ ۴۲ ۵۷ ۵۸ ۲۷ ۴۶۹٫۷ ۱۳۹۲ ۱
خودکار سیرجان ۷۷۸۵۱ ۴۱ ۵۵ ۲۸ ۲۹ ۱۷۳۹٫۴ ۱۳۹۲ ۱
خودکار مرکز تحقیقات ۹۹۵۶۲ ۵۶ ۵۵ ۲۳ ۳۰ ۱۵۲۱ ۱۳۹۰ ۳
خودکار فیض اباد راور ۴۸ ۵۶ ۱۵ ۳۱ ۱۲۱۳ ۱۳۹۴
خودکار نرماشیر ۱۹۸۰۷ ۴۳ ۵۸ ۵۵ ۲۸ ۷۶۱ ۱۳۹۳ ۰
خودکار زیداباد ۳۲ ۵۵ ۳۶ ۲۹ ۱۷۳۰ ۱۳۹۴
خودکار فرودگاه سیرجان ۷۷۱۸۵ ۳۹ ۵۵ ۳۳ ۲۹ ۱۷۴۹ ۱۳۹۴
خودکار خبر ۱۹۸۳۰ ۲۰ ۵۶ ۴۹ ۲۸ ۱۱۸۰ درشرف افتتاح
خودکار صفاییه نوق ۴۸ ۵۵ ۴۹ ۳۰ ۱۳۸۰ ۱۳۹۳