ایستگاه های بارانسنجی:
ایستگاههایی هستند که فقط پارامتر باران و برف را اندازه گیری می نمایند در فرم مخصوص توسط متصدی ثبت و در پایان هر ماه به اداره کل هواشناسی ارسال میگردد و تعداد این ایستگاهها در سطح استان زیاد می باشد و اغلب در روستاها و مناطق پرباران احداث می شوند.

 

نام شهرستان نوع ایستگاه محل ایستگاه مشخصات جغرافیایی سال تأسیس
طول عرض ارتفاع
کرمان بارانسنجی پشته شیران ۱۷ ۵۷ ۲۹ ۳۰ ۱۹۲۵ ۱۳۶۶
کرمان بارانسنجی چترود ۵۸ ۵۶ ۳۷ ۳۰ ۱۵۰۰ ۱۳۶۱
کرمان بارانسنجی پارک مطهری ۳ ۵۷ ۱۶ ۳۰ ۱۷۹۰ ۱۳۸۳
کرمان بارانسنجی ره کوه چترود کرمان ۱ ۵۷ ۴۰ ۳۰ ۲۲۱۰ ۱۳۷۶
کرمان بارانسنجی سیرچ کرمان ۳۳ ۵۷ ۱۱ ۳۰ ۱۷۱۹ ۱۳۴۲
کرمان بارانسنجی سکنج ۵۷ ۵۷ ۹ ۳۰ ۲۳۲۰ ۱۳۷۱
کرمان بارانسنجی سعدی ۴۳ ۵۶ ۱۳ ۳۰ ۱۷۶۰ ۱۳۷۱
کرمان بارانسنجی توکل آباد ۶ ۵۷ ۱۶ ۳۰ ۱۷۷۶ ۱۳۸۷
کرمان بارانسنجی عرب آباد ۳۱ ۵۷ ۵۶ ۲۹ ۲۳۹۵ ۱۳۷۵
راین بارانسنجی جوپار ۶ ۵۷ ۳ ۳۰ ۱۸۵۰ ۱۳۸۹
راین بارانسنجی حسین آباد راین ۲۷ ۵۷ ۲۳ ۲۹ ۲۲۷۰ ۱۳۸۹
بردسیر بارانسنجی باب زیتون ۳۰ ۵۶ ۴۷ ۲۹ ۲۵۵۰ ۱۳۷۵
بردسیر بارانسنجی پامزار ۱۲ ۵۶ ۵۰ ۲۹ ۲۴۴۰ ۱۳۶۶
بردسیر بارانسنجی تاج آباد ۲۰ ۵۶ ۵۶ ۲۹ ۲۱۳۵ ۱۳۷۵
بردسیر بارانسنجی دستجرد ۱۵ ۵۶ ۵۷ ۲۹ ۲۴۳۵ ۱۳۷۱
بردسیر بارانسنجی قریت العرب ۲ ۵۷ ۴۲ ۲۹ ۲۲۵۰ ۱۳۶۶
بردسیر بارانسنجی قلعه عسکر ۴۱ ۵۶ ۳۲ ۲۹ ۲۶۶۰ ۱۳۷۱
بردسیر بارانسنجی نارپ ۴۰ ۵۶ ۴۵ ۲۹ ۲۱۱۵ ۱۳۷۵
بردسیر بارانسنجی نگار ۴۸ ۵۶ ۵۲ ۲۹ ۲۱۰۰ ۱۳۷۱
بردسیر بارانسنجی هجین ۲۷ ۵۶ ۳ ۳۰ ۱۸۹۰ ۱۳۷۵
رفسنجان بارانسنجی احمد آباد رفسنجان ۳۸ ۵۵ ۲۸ ۳۰ ۱۵۰۰ ۱۳۶۶
رفسنجان بارانسنجی بیاض رفسنجان ۲۶ ۵۵ ۴۱ ۳۰ ۱۴۶۵ ۱۳۷۱
رفسنجان بارانسنجی بی بی حیات ۳۶ ۵۶ ۲۸ ۳۰ ۲۰۷۰ ۱۳۷۶
رفسنجان بارانسنجی داوران ۱۱ ۵۶ ۳۴ ۳۰ ۱۸۹۵ ۱۳۷۶
رفسنجان بارانسنجی دهوئیه ۵۹ ۵۵ ۱۳ ۳۰ ۱۹۲۰ ۱۳۷۶
رفسنجان بارانسنجی راویز ۲۵ ۵۵ ۲۲ ۳۰ ۲۳۳۵ ۱۳۷۱
رفسنجان بارانسنجی صادق آباد نوق ۵۱ ۵۵ ۴۵ ۳۰ ۱۴۳۵ ۱۳۶۶
رفسنجان بارانسنجی علی آباد روکرد ۳۰ ۵۶ ۳۰ ۳۰ ۲۰۶۰ ۱۳۶۶
رفسنجان بارانسنجی لطف آباد نوق ۵۹ ۵۵ ۳۰ ۳۰ ۱۵۱۰ ۱۳۷۶
رفسنجان بارانسنجی کبوتر خوان ۲۱ ۵۶ ۱۷ ۳۰ ۱۳۲۵ ۱۳۵۵
رفسنجان بارانسنجی مانی ۴۴ ۵۵ ۱ ۳۰ ۲۳۲۰ ۱۳۷۶
رفسنجان بارانسنجی ناصریه ۱۱ ۵۶ ۲۰ ۳۰ ۱۶۱۰ ۱۳۷۶
رفسنجان بارانسنجی کشکوئیه ۴۸ ۵۵ ۲۴ ۳۰ ۱۴۷۰ ۱۳۸۹
سیرجان بارانسنجی اسطور ۴ ۵۶ ۲۱ ۲۹ ۲۰۴۰ ۱۳۷۱
سیرجان بارانسنجی اکبر آباد زید آباد ۳۳ ۵۵ ۳۷ ۲۹ ۱۶۷۰ ۱۳۶۲
سیرجان بارانسنجی بلورد ۶ ۵۶ ۲۵ ۲۹ ۱۹۵۵ ۱۳۴۹
سیرجان بارانسنجی باغ خوش ۵۷ ۵۵ ۴۷ ۲۹ ۲۳۷۰ ۱۳۷۶
سیرجان بارانسنجی پاریز ۴۵ ۵۵ ۵۲ ۲۹ ۲۳۰۰ ۱۳۶۶
سیرجان بارانسنجی جنگل بویه ۵۵ ۵۵ ۵۲ ۲۸ ۱۸۲۰ ۱۳۵۲
سیرجان بارانسنجی چاه چغوک ۵۰ ۵۵ ۴۹ ۲۸ ۱۷۲۵ ۱۳۷۶
سیرجان بارانسنجی خیر آباد کفه ۱۸ ۵۵ ۲۵ ۲۹ ۱۷۶۰ ۱۳۷۱
سیرجان بارانسنجی سعادت آباد ۵۲ ۵۵ ۳۹ ۲۹ ۱۸۹۰ ۱۳۵۱
سیرجان بارانسنجی قطار بنه ۱۱ ۵۵ ۱۳ ۲۹ ۱۶۲۰ ۱۳۷۱
سیرجان بارانسنجی تیتوئیه ۴۹ ۵۵ ۴۹ ۲۹ ۲۱۹۰ ۱۳۷۶
سیرجان بارانسنجی کوه خواجوئی ۴۳ ۵۵ ۱۱ ۲۹ ۱۷۵۵ ۱۳۷۱
سیرجان بارانسنجی نوکن ۵۶ ۵۵ ۰ ۲۹ ۱۸۰۰ ۱۳۵۲
سیرجان بارانسنجی هشون ۱۹ ۵۶ ۱۴ ۲۹ ۲۲۷۵ ۱۳۵۲
زرند بارانسنجی حسین آباد بادیز ۲۴ ۵۶ ۳۵ ۳۰ ۲۰۴۰ ۱۳۶۶
زرند بارانسنجی خانوک ۴۶ ۵۶ ۴۴ ۳۰ ۲۰۲۰ ۱۳۷۱
زرند بارانسنجی شعبجره ۱۴ ۵۶ ۲ ۳۱ ۱۶۳۰ ۱۳۷۶
زرند بارانسنجی یزدان آباد ۲۰ ۵۶ ۵۱ ۳۰ ۱۵۹۰ ۱۳۷۶
شهربابک بارانسنجی استبرق ۶ ۵۵ ۳ ۳۰ ۱۷۵۰ ۱۳۷۶
شهربابک بارانسنجی برفه ۱۲ ۵۵ ۴ ۳۰ ۱۸۴۰ ۱۳۷۶
شهربابک بارانسنجی بیدستان خبر ۴۴ ۵۴ ۳۳ ۳۰ ۲۲۴۰ ۱۳۷۶
شهربابک بارانسنجی پاقلعه ۳۰ ۵۵ ۱۵ ۳۰ ۲۰۷۵ ۱۳۶۶
شهربابک بارانسنجی جوزم ۱ ۵۵ ۳۳ ۳۰ ۲۱۸۰ ۱۳۶۶
شهربابک بارانسنجی خاتون آباد ۲۵ ۵۵ ۱ ۳۰ ۱۷۷۰ ۱۳۴۷
شهربابک بارانسنجی ریسه ۲۴ ۵۵ ۲۰ ۳۰ ۲۳۰۰ ۱۳۷۶
شهربابک بارانسنجی کمسرخ ۷ ۵۵ ۲۰ ۳۰ ۲۱۸۰ ۱۳۷۶
شهربابک بارانسنجی دهج ۵۲ ۵۴ ۴۱ ۳۰ ۲۱۷۷ ۱۳۸۹
شهربابک بارانسنجی رباط ۴۶ ۵۴ ۳ ۳۰ ۱۵۷۰ ۱۳۸۹
بم بارانسنجی انجیرک ۲۳ ۵۸ ۳۸ ۲۸ ۱۳۵۵ ۱۳۶۶
بم بارانسنجی برج اکرم ۴۷ ۵۸ ۴۸ ۲۸ ۸۰۰ ۱۳۵۲
بم بارانسنجی ده بکری ۵۴ ۵۷ ۵ ۲۹ ۲۰۴۰ ۱۳۶۶
بم بارانسنجی دریجان ۳ ۵۸ ۱ ۲۹ ۲۰۲۰ ۱۳۶۶
بم بارانسنجی دارزین ۸ ۵۸ ۱۱ ۲۹ ۱۳۵۵ ۱۳۷۱
بم بارانسنجی طرز ۳۱ ۵۸ ۴۶ ۲۸ ۹۶۰ ۱۳۸۱
بم بارانسنجی گلباف ۴۰ ۵۷ ۵۱ ۲۹ ۱۸۲۰ ۱۳۸۹
بم بارانسنجی میج ۱۷ ۵۸ ۴۷ ۲۸ ۱۵۹۵ ۱۳۶۶
بافت بارانسنجی امیر آباد گوغر ۲۷ ۵۶ ۱۸ ۲۹ ۲۳۰۰ ۱۳۴۵
بافت بارانسنجی ابراهیم آباد دشتبرد ۶ ۵۶ ۲۸ ۲۸ ۱۰۴۵ ۱۳۵۱
بافت بارانسنجی ارزوئیه شاهماران ۲۱ ۵۶ ۲۶ ۲۸ ۱۰۵۷ ۱۳۵۱
بافت بارانسنجی بید کردوئیه ۲۴ ۵۶ ۱۹ ۲۹ ۲۲۹۰ ۱۳۷۵
بافت بارانسنجی جمیل آباد ۲۹ ۵۶ ۱۴ ۲۹ ۲۲۳۰ ۱۳۷۵
بافت بارانسنجی دهسرد ۳۲ ۵۶ ۴۱ ۲۸ ۱۷۱۰ ۱۳۴۱
بافت بارانسنجی دولت آباد ارزوئیه ۴۰ ۵۶ ۱۹ ۲۸ ۱۰۷۰ ۱۳۵۱
بافت بارانسنجی رابر ۵۵ ۵۶ ۱۸ ۲۹ ۲۳۵۰ ۱۳۴۵
بافت بارانسنجی سید مرتضی ۵ ۵۷ ۱۵ ۲۹ ۲۱۴۰ ۱۳۶۶
بافت بارانسنجی قنات مروان ۴۴ ۵۶ ۱۸ ۲۹ ۲۴۳۰ ۱۳۷۵
بافت بارانسنجی کوشک علیا ۴۶ ۵۶ ۴۳ ۲۸ ۱۹۶۰ ۱۳۷۵
بافت بارانسنجی کیسکان ۳۸ ۵۶ ۲۲ ۲۹ ۲۵۳۰ ۱۳۵۲
بافت بارانسنجی طرنگ ۴۸ ۵۶ ۴۵ ۲۸ ۲۱۲۰ ۱۳۸۹
بافت بارانسنجی امیر آباد صوغان ۵۶ ۵۶ ۲۰ ۲۸ ۱۵۰۰ ۱۳۸۹
جیرفت بارانسنجی حیشین ۵۸ ۵۷ ۳۹ ۲۸ ۱۲۲۰ ۱۳۶۶
جیرفت بارانسنجی دوساری ۵۶ ۵۷ ۲۵ ۲۸ ۷۴۰ ۱۳۶۶
جیرفت بارانسنجی ساردوئیه ۲۰ ۵۷ ۱۳ ۲۹ ۲۵۹۰ ۱۳۸۶
جیرفت بارانسنجی کلاکی دلفارد ۳۴ ۵۷ ۰ ۲۹ ۲۰۸۰ ۱۳۸۶
جیرفت بارانسنجی مردهک ۹ ۵۸ ۲۱ ۲۸ ۸۹۰ ۱۳۸۹
کهنوج بارانسنجی اسلام آباد ۱۲ ۵۸ ۴۲ ۲۷ ۵۶۰ ۱۳۶۶
کهنوج بارانسنجی فاریاب ۱۳ ۵۷ ۵ ۲۸ ۶۴۰ ۱۳۸۶
کهنوج بارانسنجی فرمانداری منوجان ۳۰ ۵۷ ۲۴ ۲۷ ۳۱۵ ۱۳۸۶
راور بارانسنجی فیض آباد راور ۲۹ ۵۶ ۲۰ ۳۱ ۲۰۶۲ ۱۳۸۹
شهداد بارانسنجی چهار فرسخ ۳۲ ۵۷ ۲۲ ۳۰ ۱۳۹۰
رابر بارانسنجی سیه بنوییه ۵۵ ۵۶ ۲۰ ۲۹ ۱۳۹۰
جیرفت بارانسنجی جهاداباد ۵۴ ۵۷ ۲۰ ۲۸ ۶۲۶ ۱۳۹۰
کهنوج بارانسنجی بهادر اباد ۵۱ ۵۷ ۱۲ ۲۸ ۵۱۹ ۱۳۹۰
جیرفت بارانسنجی سربیژن ۳۰ ۵۷ ۷ ۲۹ ۲۷۲۰ ۱۳۹۰
کرمان بارانسنجی زنگی اباد ۵۴ ۵۶ ۲۴ ۳۰ ۱۳۹۰
کرمان بارانسنجی کاظم اباد ۵۰ ۵۶ ۳۳ ۳۰ ۱۳۹۰
کرمان بارانسنجی تیکدر ۵۲ ۵۶ ۴۰ ۳۰ ۱۳۹۰
کرمان بارانسنجی کوهپایه ۱۰ ۵۷ ۳۰ ۳۰ ۲۳۶۰ ۱۳۹۰
کهنوج بارانسنجی ناصر اباد ۴۲ ۵۷ ۵۷ ۲۷ ۴۷۰ ۱۳۸۹