ایستگاههای سینوپتیک :

ایستگاههای سینوپتیک ایستگاههایی هستند که بر اساس نیاز های ملی، منطقه ای و بین المللی پارامتر های هواشناسی را بر حسب نوع ایستگاه در ساعت استاندارد تعیین شده انجام و در قالب گزارش سینوپ و به منظور انواع کاربری های پیش بینی هواشناسی، صدور اخطاریه ها، مطالعات اقلیمی و … ارسال می کنند. این نوع ایستگاهها دیدبانی های جوی را به صورت شبانه روزی و بمنظور استفاده در سطح بین المللی انجام میدهند همچنین این ایستگاهها گزارشهای جوی را در هر ساعت یکبار تهیه و در زمان مقرر به مرکز سوئیچ سازمان هواشناسی ارسال میگردد که حاصل فعالیت شبانه روزی این ایستگاهها هشت گزارش سینوپ با فاصله زمانی سه ساعت و ۱۴ گزارش متار با فاصله زمانی یک ساعت می باشد و در ایستگاههای سینوپتیک جو بالا ، علاوه بر موارد ذکر شده ، تهیه گزارش جوی سطوح فوقانی اتمسفر بر عهده دارد که نقش بسزایی در امور هوانوردی ایفا می کند و همچنین  فعالیت ایستگاههای سینوپتیک تکمیلی بصورت ۱۲ساعت می باشدکه از ساعت ۳۰/۰۶ صبح تا ساعت ۳۰/۱۸ بعداز ظهر به وقت محلی فعالیت دارند و در این مدت ۵ گزارش سینوپ با فاصله زمانی سه ساعت و ۸ گزارش متار با فاصله زمانی یک ساعت به مرکز سوئیچ سازمان هواشناسی ارسال می نمایند. به طور معمول در این ایستگاهها دما، رطوبت، فشار هوا، میزان دید افقی، سمت و سرعت وزش باد، پدیده های مهم ، میزان ابرناکی و نوع ابرها و میزان بارندگی ها و مدت تابش آفتاب ثبت و گزارش می شود. در این ایستگاهها ممکن است تجهیزات مربوط به اندازه گیری تبخیر ۲۴ ساعته و دمای عمق خاک نیز موجود باشد.

 

نوع ایستگاه

محل ایستگاه کد مشخصات جغرافیایی سال تأسیس
طول عرض

ارتفاع

سینوپتیک  کرمان ۴۰۸۴۱ ۵۸ ۵۶ ۱۵ ۳۰ ۱۷۵۳٫۸ ۱۳۲۸
سینوپتیک سیرجان ۴۰۸۵۱ ۴۱ ۵۵ ۲۸ ۲۹ ۱۷۳۹٫۴ ۱۳۶۳
سینوپتیک شهربابک ۴۰۸۴۹ ۸ ۵۵ ۶ ۳۰ ۱۸۳۴٫۱ ۱۳۶۵
سینوپتیک بم ۴۰۸۵۴ ۲۱ ۵۸ ۶ ۲۹ ۱۰۶۶٫۹ ۱۳۳۵
سینوپتیک بافت ۴۰۸۵۳ ۳۵ ۵۶ ۱۴ ۲۹ ۲۲۸۰ ۱۳۶۵
سینوپتیک سیلوی جیرفت ۹۹۵۵۰ ۴۴ ۵۷ ۴۲ ۲۸ ۷۲۲ ۱۳۸۶
سینوپتیک کهنوج ۴۰۸۷۷ ۴۲ ۵۷ ۵۸ ۲۷ ۴۶۹٫۷ ۱۳۶۸
سینوپتیک تکمیلی انار ۴۰۸۳۹ ۱۵ ۵۵ ۵۳ ۳۰ ۱۴۰۸٫۸ ۱۳۶۴
سینوپتیک تکمیلی شهداد ۴۰۸۴۳ ۴۰ ۵۷ ۲۴ ۳۰ ۴۸۲ ۱۳۸۱
سینوپتیک تکمیلی لاله زار ۴۰۸۵۲ ۵۰ ۵۶ ۳۱ ۲۹ ۲۸۶۰٫۶ ۱۳۸۱
سینوپتیک تکمیلی زرند ۹۹۵۴۹ ۳۴ ۵۶ ۴۸ ۳۰ ۱۶۷۰ ۱۳۸۱