ایستگاه هواشناسی فرودگاهی:

ایستگاه هواشناسی که داخل محوطه فرودگاه قرار داشته  و دیدبانی های ویژه عملیات هوانوردی را در قالب گزارش های معمول مورد نیاز یک و یا نیم ساعته و همچنین گزارش های ویژه هنگام تغییرات جوی خاص استفاده در عملیات پرواز را تهیه و مخابره می نمایند.

 

نام شهرستان محل ایستگاه کد مشخصات جغرافیایی سال تأسیس سال
طول عرض ارتفاع
کرمان فرودگاه کرمان ۴۰۸۴۱ ۵۸ ۵۶ ۱۵ ۳۰ ۱۷۵۳٫۸ ۱۳۲۸ ۶۵
رفسنجان فرودگاه رفسنجان ۷۷۱۷۰ ۳ ۵۶ ۱۸ ۳۰ ۱۶۰۵ ۱۳۷۰ ۲۳
سیرجان فرودگاه سیرجان ۸۸۱۷۵ ۴۰ ۵۵ ۳۳ ۲۹ ۱۷۶۸ ۱۳۷۶ ۱۷
بم فرودگاه بم ۸۸۱۷۹ ۲۷ ۵۸ ۵ ۲۹ ۹۴۰ ۱۳۷۵ ۱۸
جیرفت فرودگاه جیرفت ۸۸۱۸۰ ۴۰ ۵۷ ۴۴ ۲۸ ۷۵۵٫۵ ۱۳۷۵ ۱۸