ایستگاههای هواشناسی کشاورزی

در این ایستگاهها علاوه بر اندازه گیری و ثبت فراسنج های جوی، در مزارع مجاور ایستگاه نیز مراحل رشد گیاه( فنولوزی و بیومتری) از زمان کاشت تا برداشت اندازه گیری، ثبت و گزارش می گردد.

ادارات تحقیقات هواشناسی کشاورزی اصلی

اطلاعات کامل و مفصل هواشناسی کشاورزی را فراهم می سازد و در این ادارات پژوهشها در زمینه هواشناسی کشاورزی انجام می شود. تجهیزات، دامنه و تناوب دیدبانیها در هر دو زمینه جوی و کشاورزی و وجود پرسنل متخصص طوری است که بتوان پژوهش های اساسی در مورد مسائل هواشناسی کشاورزی مورد نظر کشور یا منطقه را انجام داد. تعداد محصول مورد مطالعه در ادارات تحقیقات هواشناسی کشاورزی حداقل ۴ محصول به بالا می باشد. ادارات تحقیقات هواشناسی کشاورزی اصلی وظیفه هماهنگی ایستگاههای تکمیلی و یا اهداف خاص منطقه را بر عهده دارند

نوع ایستگاه محل ایستگاه کد مشخصات جغرافیایی سال تأسیس سال
طول عرض ارتفاع
کشاورزی میانده ۷۷۸۶۶ ۴۸ ۵۷ ۳۵ ۲۸ ۶۳۹ ۱۳۸۸ ۵
کشاورزی مرکز تحقیقات ۹۹۵۶۲ ۵۶ ۵۵ ۲۳ ۳۰ ۱۵۲۱ ۱۳۹۰ ۳