مشاهده ویدئو راهنما خدمات

 

برای اطلاع از اطلاعات خشکسالی در سایت مرکز خشکسالی در صفحه نمایش در منوی پایش بر روی گزینه خشکسالی کلیک کرده و با انتخاب خشکسالی هواشناسی، می توان نقشه های خشکسالی هواشناسی را با شاخص های خشکسالی ملاحظه نمود . ( مطابق شکل)

برای دریافت داده های خشکسالی کشاورزی مطابق شکل زیر می توان نقشه ها را رویت نمائید. در ضمن یادآور می گردد اطلاعات خشکسالی آبشناسی به زودی در سایت بارگذاری خواهید گردید.

در منوی محصولات نیز شما می توانید محصولات دیگر مرکز از جمله نقشه های خشکسالی- درصد مساحت ودرصد جمعیت استانی و حوضه ای و همینطور نقشه های خشکسالی حوضه های آبریز فرعی و اصلی و نمودار بارش ۲۴ ساعته و بارندگی موثر، گزارشات تاریخچه ای و بولتن های ماهواره ای خشکسالی را رویت نمائید. (مطابق شکل )