۱-  پیش بینی های بارش شما چقدر صحت دارند؟
با توجه به سوابق پیش بینی های بارش در گذشته و رخداد آنها در زمان پیش بینی شده. پیش بینی بارش از نظر شدت و وسعت دارای دقت قابل قبول می باشد
۲- وقوع سیل را چگونه پیش بینی می کنید؟
ابتدا با پیش بینی شدت، مدت و وسعت بارش با استفاده از مدل های شبیه سازی جوو سایر اطلاعاتی که از دیده بانی، نقشه ها، نمودارها بدست می آید و سپس با در نظر گرفتن سایر عوامل موثر در وقوع سیل از جمله توپوگرافی منطقه ، وضعیت فیزیکی خاک، نوع پوشش زمین، فصل و سایر عوامل موثر، این پدیده پیش بینی می گردد.
۳ – آیا وقوع سیل های اخیر در غرب کشور در ابتدای سال ۹۸ ناشی از باروری ابرها بوده است؟
هیچ گونه ارتباطی بین عملیات بارور سازی ابرها و وقوع سیل در بارش های اخیر وجود ندارد.
۴- آیا شما در مورد پیش بینی دبی رودخانه ها محصولی دارید؟
این نوع مدل های پیش بینی توسط پژوهشکده هواشناسی توسعه پیدا کرده است که در این زمینه می توانید اطلاعات لازم را از این پژوهشکده به آدرس http://www.asmerc.ac.ir دریافت کنید.
۵- به جز بارش چه متغییرهایی از بیلان هیدرولوژیک توسط هواشناسی پایش و پیش بینی میشود؟
برف تازه، برف تجمعی، تبخیر، رطوبت خاک
۶- آیا پیش بینی و هشدار سیل جزوظایف هواشناسی است؟
بله، سامانه های مختلفی از طرف سازمان و پژوهشگاه هواشناسی توسعه یافته است و در حال ارایه خدمت در سطح کشور می باشند
۷- مقیاس زمانی اندازه گیری های بارش چگونه است؟
در ایستگاه های خودکار با استفاده از گراف میزان بارش در فواصل کوتاه قابل اندازه گیری است. در ایستگاه های خودکار (که تعدادشان در حال افزایش است) اطلاعات بارش به صورت ده دقیقه ای اندازه گیری و بانک می شود
۸-آیا مسیر دسترسی به دادهای هیدرولوژیک از سایر داده های هواشناسی متفاوت است؟
خیر، داده ها و مشاهدات هیرولوژیکی موجود مانند سایر داده ها در دسترس هستند اما محصولات پردازش شده را متناسب با نوع محصول از مراکز ذیربط مانند مرکز ملی خشکسالی، پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو و … تهیه نمود
۹- آیا امکان بهره گیری از امکانات و اطلاعات موجود در زمینه مطالعات سیل وجود دارد؟
بلی، در قالب طرح های مطالعاتی، پروژه ها و پایان نامه های علمی امکان مشارکت و تبادل اطلاعات موجود هست
۱۰- فرق هیدرولوژی با هیدرومتوئورولوژی چیست؟
هیدرومتئورلوژی (هواشناسی آب) به رفتار متغییرهای هیدرولوژویک و پایش و پیش بینی آنها در جو زمین میپردازد. از لحظه ای که رطوبت از زمین وارد جو می شود و تا زمانی که مجددا از جو به زمین می رسد حیطه دانش هواشناسی آب است.