۱ – آیا سم پاشی انجام بدهم؟ در صورت نبود باد شدید

۲ – آیا کود دهی انجام بدهم؟ در صورت وقوع بارش موثر بین ۲۵-۲۰ میلیمتر

۳ – آیا در استخرها هوادهی انجام بدهیم؟ در روز های ابری و با توجه به تغییرات فشار هوا

۴ – چه زمانی کلزا یا گندم کشت کنیم؟ مراجعه به تاریخ کشت در وبسایت www.agro.irimo.ir

۵ – آیا در پسته روغن ولک استفاده کنیم؟ در صورت تامین نشدن نیاز سرمایی

۶ – تاریخ رخداد اولین سرما چه زمانی است؟ ارتباط با پیش بینی اداره کل هواشناسی استان ها

۷ – در بهار سرما و یخبندان چه زمانی رخ می دهد؟ ارتباط با پیش بینی اداره کل هواشناسی استان ها

۸ – بارش موثر و در حد آبیاری چه زمانی رخ می دهد؟ عموما در بارش های جبهه ای ، با توجه به پیش بینی

۹ – بارش های پائیزه چگونه است؟ با توجه به پیش بینی فصلی موجود در آدرس www.irimo.ir

۱۰ – بارش های زمستان چگونه است؟ با توجه به پیش بینی فصلی موجود در آدرس www.irimo.ir

۱۱ – بارش های بهار چگونه است؟ با توجه به پیش بینی فصلی موجود در آدرس www.irimo.ir

۱۲ – آیا ذرت علوفه ای را برداشت کنیم؟ در صورت رسیدن محصول و مساعد بودن شرایط آب و هوایی برداشت

۱۳ – آیا شرایط برای چرای دام مساعد است؟ در صورت نبود شرایط طوفانی و آفتابی بودن