نام طرح مدت قرار داد تاریخ انجام
امکانسنجی پیش آگاهی فصلی و بلندمدت دما و بارش با بکارگیری مدل های عددی پیش بینی بلندمدت و ریزمقیاس نمودن )Downscaling) برای استان کرمان ۱۲ ماه شمسی ۱/۷/۸۷ لغایت ۱/۹/۸۸
ارزیابی پارامترهای هواشناسی در ارتباط با رشد محصولات مختلف کشاورزی و عملکرد محصولات زراعی استراتژیک استان ۱۱ ماه شمسی /۶/۸۸ لغایت ۲۰/۴/۸۹
بررسی علل کاهش آبهای زیر زمینی و ارتباط آن با خشکسالی در دشت بردسیر ۱۲ ماه  شمسی /۹/۸۸ لغایت ۱/۹/۸۹۱
ارزیابی پتانسیل های اقلیمی به منظور آسایش در گردشگری برای استان کرمان ۷ ماه شمسی ۱/۱۰/۸۹ لغایت ۳۱/۴/۹۰
پس پردازش برونداد مدل WRF برای کمیت دما با استفاده از روش های منطق فازی ۱۲ ماه شمسی ۱۵/۷/۸۸ لغایت ۱۵/۴/۸۹
طراحی نرم افزار گرافیکی جهت آنالیز داده های هواشناسی فاز اول ، داده های grib ، NC ، HDF ۶ ماه  شمسی ۱/۱۱/۸۹ لغایت ۳۱/۴ /۹۰
خرید تصاویر ماهواره ای و داده های مورد نیاز استان کرمان جهت انجام پیش زمینه پژوهش های لازم در مورد پایش خشکسالی استان کرمان ۳ ماه  شمسی ۳/۱۰/۹۰ لغایت ۳/۱۲/۹۰
پایش دوره های خشکسالی از طریق شاخص Pdsi و صحت سنجی آن از طریق داده های محلی در استان کرمان ۸ ماه شمسی ۱/۹/۹۰ لغایت ۳۱/۴/۹۱
آنالیز سری های زمانی داده های جو بالای ایستگاه کرمان ۷ ماه شمسی ۱/۱۰/۸۷ لغایت ۳۱/۵/۸۸
بررسی تغییرات دمای بیشینه ایستگاه سینوپتیک کرمان در دهه های آینده با استفاده از خروجی مدل های GCM ۷ ماه شمسی ۱/۱۰/۸۶ لغایت ۳۱/۴/۸۷
مانیتورینگ بارش های استان از طریق داده های ایستگاههای هواشناسی استان و پیش بینی بارش در سال های آینده ۱۴ ماه شمسی ۱/۴/۹۱ لغایت ۳۱/۶/۹۲
بررسی روند درجه حرارت (میانگین، حداکثر، حداقل) ایستگاه کرمان با استفاده از GIS و آزمون من کندال در مقیاس زمانی سالانه، فصلی و ماهانه ۱۰ ماه شمسی ۱۵/۲/۹۱ لغایت ۱۵/۱۲/۹۱
استفاده از مدل جهانی یکپارچه با قدرت تفکیک بالای مکانی جهت ارائۀ پیش بینی‌های منطقه‌ای آب و هوایی ۷ ماه شمسی ۱/۹/۹۲لغایت۳۱/۴/۹۳
بررسی چگونگی ایجاد و انتقال توفانهای گرد و غبار کرمان بااستفاده از سامانه مدلسازی عددی WRF_Chem ۱۱ ماه شمسی ۱/۴/۹۴ لغایت ۳۱/۳/۹۵
بررسی ضخامت اپتیکی هواویزها در هنگام رویدادهای گرد و خاک در استان کرمان و جنوب شرق کشور ۱۲ ماه شمسی ۸/۵/۹۶   لغایت ۸/۵/۹۷