ردیف موضوع قرارداد واحد متقاضی تاریخ آغاز و پایان شرکت طرف قرارداد مبلغ قرارداد (ریال) شماره رهگیری ثبت در سامانه قراردادهای کشور
۱ تامین نیروی انسانی اداره کل و ساختمانهای تابعه اداره پشتیبانی ۱۴۰۱٫۰۱٫۰۱ -۱۴۰۱٫۱۲٫۲۹ پاک اندیش روزگار نو ۱٫۳۶۰٫۵۲۵٫۷۰۰ ثبت نشده است
۲ اجرای دکل و ارت ایستگاههای هواشناسی اداره فنی و مهندسی ۱۴۰۱٫۱۱٫۰۱ -۱۴۰۲٫۰۲٫۰۱ انرژی تابان چهارباغ ۳٫۶۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ثبت نشده است