ردیف عنوان موضوع تاریخ پاکت گشائی شماره نیاز  جزئیات
۱ اجرای ارت نوع رینگ در ۸ شهرستان –
شرکت مبین نیرو کریمان
مناقصه ۱۴۰۲٫۱۰٫۱۵ ۶۰۰۱۰۰۳۲۲۰۰۰۲۱۰۰ مشاهده
۲ اجرای بتن ریزی و جدولگذاری محوطه
فرودگاهی کرمان -شرکت عمارت شش دروازه
مناقصه ۱۴۰۲٫۰۴٫۲۰ ۶۰۰۱۰۰۳۲۲۰۰۰۷۲۰۰ مشاهده
۳ مزایده فروش دو دستگاه خودروی وانت مزایده ۱۴۰۲٫۰۸٫۲۱ ۶۰۰۱۰۰۳۲۲۰۰۰۰۰۰۰ مشاهده
۴ نصب و پیکر بندی و مدیریت سرورها و
مدیریت تجهیزات سویچینگ و روتینگ –
شرکت هانا رایانه
مناقصه ۱۴۰۲٫۰۲٫۰۱ ۶۰۰۱۰۰۳۲۲۰۰۰۰۸۴۰ مشاهده
۵ انجام امور تعمییرات و نگهداری تاسیسات
انجام امور بازرسی های ادواری از ایستگاههای
هواشناسی-شرکت کاردان گستر ایرانیان جنوب
شرق
مناقصه ۱۴۰۲٫۰۸٫۰۱ ۶۰۰۱۰۰۳۲۲۰۰۰۰۹۵۰ مشاهده
۶ خرید تجهیزات یدکی ایستگاه خودکار
هواشناسی – شرکت ابزار دقیق مهر ایرانیان
مناقصه ۱۴۰۲٫۰۳٫۱۸ ۲۰۰۲۰۰۰۱۳۰۰۰۰۰۰۰ مشاهده