ردیف نام مزایده فراخوان تاریخ شماره نیاز اسامی شرکت کنندگان
۱ فراخوان مزایده عمومی یک مرحله ای فروش خودرو فرسوده مشاهده ۱۴۰۱٫۱۰٫۱۰ ۱۴۰۱/ک/۲۷۳ ۱-مرکز اسقاط شرکت سارا ۲- شرکت سریر تکران جنوب ۳- شرکت بنیان صنعت ماشین