ردیف سرفصل سال ۱۴۰۱ سال ۱۴۰۲
۱ تلفن و فکس ۱۶۵,۳۳۹,۰۰۰ ۲۰۱,۴۸۵,۰۰۰
۲ ارتباطات ماهواره و اینترنت ۳۱۰,۳۰۱,۰۰۰ ۴۲,۶۵۱,۰۰۰
۳ وسیله نقلیه ۴۱۱,۹۲۰,۰۰۰ ۳۱۴,۹۰۱,۰۰۰
۴ سایر تعمیر و دارایی ۱۸,۷۰۰,۰۰۰ ۲۱,۹۰۰,۰۰۰
۵ نگهداری و تعمیر وسایل اداری ۳۱۴,۴۲۵,۰۴۷ ۳۶۹,۵۲۱,۰۱۴
۶ آب ۴۳۱,۳۶۷,۰۰۰ ۵۴۳,۴۲۴,۰۰۰
۷ برق ۲,۹۶۴,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۱۹۱,۲۴۱,۰۰۰
۲ سوختهای فسیلی ۳۷۱,۵۹۲,۰۰۰ ۴۵۹,۶۷۲,۰۰۰
۳ لوازم یدکی ۳۹,۲۸۰,۰۰۰ ۲۶۲,۸۷۵,۰۰۰
۴ لوازم اداری ۳۸۷,۸۱۸,۰۰۰ ۲۵۳,۰۰۹,۹۵۳
۵ سایر مواد و کالهای مصرف شدنی ۳,۳۹۶,۲۳۶,۰۰۰ ۲,۵۸۰,۶۵۴,۰۰۰
۷ هزینه برگزاری سمینار ۵۲۷,۲۳۰,۲۶۲ ۳۲۴,۲۸۱,۲۰۰
۸ قراردادهای مطالعاتی و تحقیقاتی ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۶۱,۰۰۰,۰۰۰
۹ جرایم و عوارض دادگاهها ۲۱,۶۶۰,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰ بیمه وسایط نقلیه – ساختمان و تجهیزات ۴۰۷,۴۲۳,۰۰۰ ۴۲۱,۲۳۱,۰۰۰
۱۱ دیون پرسنلی و بازنشستگان ۱۰,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲ استهالک ۱۱,۴۳۱,۲۰۰,۰۰۰ ۱۵,۳۲۰,۴۵۰,۰۰۰