وضعیت پایداری جوی
ارتفاع لایه مرزی
روز تاریخ پیش بینی وضع هوا نوع پایداری سرعت باد (ده متری) حداقل حداکثر
شنبه ۱۴۰۰٫۱۱٫۳۰ _ _
یکشنبه ۱۴۰۰٫۱۲٫۰۱ _ _
دوشنبه ۱۴۰۰٫۱۲٫۰۲ _ _
سه شنبه ۱۴۰۰٫۱۲٫۰۳ _ _
چهارشنبه ۱۴۰۰٫۱۲٫۰۴ _ _