نظر شما در خصوص پورتال اداره کل هواشناسی استان کرمان و نحوه ارائه خدمات آن چگونه است ؟ آیا نیازهای شما توسط پورتال این اداره کل قابل ارائه می باشد؟

پرسشنامه