کهنوجی ها گرمترین بودند

نشست مشترک هواشناسی کرمان و مرکز دامپزشکی استان
مرداد ۲۵, ۱۳۹۷
گرمترین صبح کشور در شهداد
مرداد ۲۵, ۱۳۹۷