خنکای هوا ادامه دارد

توصیه های هواشناسی کشاورزی ۱۸ مهر ماه- خودداری از محلول پاشی در روزهای ابری
مهر ۱۸, ۱۳۹۷
استفاده از لباس گرم در برخی مناطق توصیه می شود
مهر ۱۸, ۱۳۹۷