خودداری از محلول پاشی تا پایان هفته

احتیاط: بارش های رگباری، رعدو برق و وزش باد در سطح استان
مهر ۲۲, ۱۳۹۷
رضایت کاربران از عملکرد تهک کشاورزی
مهر ۲۲, ۱۳۹۷