شرکت کارشناسان هواشناسی کرمان در کارگاه آموزشی

دیدار سررپرست هواشناسی با مدیر کل فرودگاههای استان کرمان
مهر ۲۳, ۱۳۹۷
آموزش اتوماسیون اداری به همکاران
مهر ۲۳, ۱۳۹۷