بیانیه هواشناسی جهت حضور در راهپیمایی ۱۳ آبان

حضور رئیس مرکز ملی خشکسالی سازمان هواشناسی کشور د ر شورای مدیران استان کرمان
آبان ۱۲, ۱۳۹۷
حضور در راهپیمایی سیزده آبان
آبان ۱۲, ۱۳۹۷