حضور در راهپیمایی سیزده آبان

بیانیه هواشناسی جهت حضور در راهپیمایی ۱۳ آبان
آبان ۱۳, ۱۳۹۷
حضور در دوره آموزشی  مطالعات فنولوژی و اندازه گیریهای بیومتری در ایستگاههای هواشناسی کشاورزی
آبان ۱۳, ۱۳۹۷