برگزاری نشست کارگروه تحول اداری هواشناسی کرمان

گلهای زعفران در ساعات خنک روز برداشت شوند
آبان ۲۳, ۱۳۹۷
خوداری از ابیاری درختان در حال حاضر
آبان ۲۳, ۱۳۹۷