خوداری از ابیاری درختان در حال حاضر

برگزاری نشست کارگروه تحول اداری هواشناسی کرمان
آبان ۲۳, ۱۳۹۷
بازدید از ایستگاههای هواشناسی بافت، لاله زار، شهربابک و سیرجان
آبان ۲۳, ۱۳۹۷