با توجه به وزش باد از قیم مناسب در نهالستانها استفاده شود.

وقوع طوفان شن در شمال و شرق استان
دی ۱۶, ۱۳۹۷
وزش باد در مناطق شرقی و شمالی
دی ۱۶, ۱۳۹۷