از تغذیه و شخم باغات پسته تا نیمه دوم بهمن ماه خودداری گردد.

بارش پراکنده باران و گردو خاک
بهمن ۱۰, ۱۳۹۷
برف و باران در استان
بهمن ۱۰, ۱۳۹۷