برگزاری جشن روز زن و تکریم از بانوان هواشناسی

شرایط جوی جهت محلول پاشی و سم پاشی مناسب است
اسفند ۱۳, ۱۳۹۷
وزش باد و باران در استان
اسفند ۱۳, ۱۳۹۷