همکاری هواشناسی با کشاورزان شهر بابک در اقدامات پیشگیرانه سرمازدگی

اعلام هشدار به موقع هواشناسی و رضایت کشاورزان
اردیبهشت ۱۰, ۱۳۹۸
افزایش ۲۰ درصدی بارش تا پایان فروردین ماه نسبت به بلند مدت
اردیبهشت ۱۰, ۱۳۹۸