تداوم ناپایداری تا اوایل هفته آینده

حضور مدیر کل در مراسم ختم مرحوم پوریا محسنی فرزند گرانقدرهمکار هواشناسی
اردیبهشت ۲۶, ۱۳۹۸
تقدیر از خبرنگاران همکار با اداره کل هواشناسی
اردیبهشت ۲۶, ۱۳۹۸