افزایش میانگین بارندگی استان کرمان نسبت به بلند مدت و سال گذشته

تقدیر از خبرنگاران همکار با اداره کل هواشناسی
اردیبهشت ۲۸, ۱۳۹۸
روز جمعه مناسب محلول پاشی
اردیبهشت ۲۸, ۱۳۹۸