برگزاری نشست کنگره جهانی هواشناسی با حضور رئیس سازمان هواشناسی ایران

در ساعات خنک روز اقدام به محلول پاشی شود
خرداد ۲۰, ۱۳۹۸
لزوم حضور بیشتر هواشناسی ایران در مجامع بین المللی
خرداد ۲۰, ۱۳۹۸