پیوستن هواشناسی کرمان به طرح بسیج ملی کنترل فشار خون

تقدیر مدیریت شعب بیمه کشارزی از هواشناسی کرمان
خرداد ۲۶, ۱۳۹۸
انجام عملیات محلول پاشی در ساعات خنک روز
خرداد ۲۶, ۱۳۹۸