افزایش ۲۲۵ درصدی بارش کرمان

انجام عملیات محلول پاشی در ساعات خنک روز
تیر ۳, ۱۳۹۸
تیر ۳, ۱۳۹۸