باد وگرد وخاک درراه استان

وزش باد وگردو خاک در استان
مرداد ۱۴, ۱۳۹۸
تقدیر از رئیس اداره تحقیقات هواشناسی کشاورزی رفسنجان
مرداد ۱۴, ۱۳۹۸