افزایش ۲۳۲ درصدی بارندگی سال زراعی جاری کرمان نسبت به سال گذشته

پسته داران: انجام برداشت محصول در ساعات اولیه روز و نگهداری آن در سایه تا زمان انتقال از باغ
شهریور ۲۴, ۱۳۹۸
بیش از نیمی از استان تحت تاًثیرخشکسالی
شهریور ۲۴, ۱۳۹۸