۲۳ ایستگاه کرمان در سامانه پایش ایستگاههای خودکار کشور

ناپایداریهای جوی درجنوبغرب استان
مهر ۳۰, ۱۳۹۸
حضور هواشناسی کرمان در یکصد و نودمین جلسه شورای تحقیقات پسته کشور
مهر ۳۰, ۱۳۹۸