حضور هواشناسی کرمان در یکصد و نودمین جلسه شورای تحقیقات پسته کشور

۲۳ ایستگاه کرمان در سامانه پایش ایستگاههای خودکار کشور
آبان ۱, ۱۳۹۸
ناپایداریهای جوی درجنوبغرب استان
آبان ۱, ۱۳۹۸