ناپایداریهای جوی درجنوبغرب استان

حضور هواشناسی کرمان در یکصد و نودمین جلسه شورای تحقیقات پسته کشور
آبان ۱, ۱۳۹۸
افزایش پوشش ابر
آبان ۱, ۱۳۹۸