جوی نسبتاً آرام در استان

ادامه ناپایداریها در استان
آذر ۲۱, ۱۳۹۸
بازدید مسئولین و کارشناسان توزیع نیروی برق جنوب از اداره کل هواشناسی استان کرمان
آذر ۲۱, ۱۳۹۸