رگبار در مناطق جنوب و غرب و وزش باد در شرق

انجام محلول پاشی از روز جمعه
مرداد ۱۲, ۱۳۹۹
افزایش سرعت وزش باد از روز جمعه
مرداد ۱۲, ۱۳۹۹