افزایش بارندگی سال آبی ۹۹-۹۸ استان کرمــان

افتتاح ایستگاه خودکار هواشناسی جیـرفت
مهر ۱, ۱۳۹۹
جوی آرام حاکم است
مهر ۱, ۱۳۹۹