پدیده غالب روزهای آینده : کاهش دما

کاهش دما و تنظیم دمای سالن های پرورشی
آذر ۵, ۱۳۹۹
برگزاری جلسه پیشـگیری و عملیات پاسخ به بحران استان کرمان
آذر ۵, ۱۳۹۹