پدیده غالب روزهای آینده : کاهش دما

برگزاری جلسه پیشـگیری و عملیات پاسخ به بحران استان کرمان
آذر ۲۳, ۱۳۹۹
جوی آرام حاکم است
آذر ۲۳, ۱۳۹۹