ادامه روند خشکسالی در استان کرمان

حلول ماه رمضان مبارک
فروردین ۲۸, ۱۴۰۰
هشدار سطح نارنجی ۱۵ اردیبهشت
فروردین ۲۸, ۱۴۰۰