هشدار سطح زرد هواشناسی کشاورزی استان کرمان – تاریخ :      ۱۴/۷/۱۴۰۰

هشدار سطح زرد هواشناسی کشاورزی استان کرمان-تاریخ : ۱۴/۷/۱۴۰۰
مهر ۱۴, ۱۴۰۰
بازدید معاون اداره کل شبکه دیدبانی سازمان هواشناسی کشور از ایستگاههای هواشناسی استان کرمان
مهر ۱۴, ۱۴۰۰