هشدار سطح زرد هواشناسی کشاورزی استان کرمان-تاریخ : ۱۴/۷/۱۴۰۰

اهم توصیه های استان کرمان – افزایش ابر و وزش باد
مهر ۱۴, ۱۴۰۰
هشدار سطح زرد هواشناسی کشاورزی استان کرمان – تاریخ :      ۱۴/۷/۱۴۰۰
مهر ۱۴, ۱۴۰۰