بازدید معاون اداره کل شبکه دیدبانی سازمان هواشناسی کشور از ایستگاههای هواشناسی استان کرمان

هشدار سطح زرد هواشناسی کشاورزی استان کرمان – تاریخ :      ۱۴/۷/۱۴۰۰
آبان ۱, ۱۴۰۰
حضور همکاران و فرزندان کارکنان در مراسم روز ۱۳ آبان در جوار مرقد مطهر سردار دلها حاج قاسم سلیمانی
آبان ۱, ۱۴۰۰