هشدار هواشناسی سطح زرد- شماره ۲۲- کاهش محسوس دما

نشست شورای هماهنگی امور راه و شهر سازی کرمان
دی ۱۴, ۱۴۰۰
هشدار کشاورزی-سطح زرد شماره ۵ استان کرمان
دی ۱۴, ۱۴۰۰