افزایش میانگین بارش کرمان در دیماه ۱۴۰۰

افزایش ۴۲ درصدی بارش استان کرمان در سال زراعی جاری
بهمن ۴, ۱۴۰۰
بازدید دانشجویان علوم پزشکی ،بهداشت محیط از اداره تحقیقات هواشناسی کشاورزی شهرستان رفسنجان
بهمن ۴, ۱۴۰۰